Salta la navegació. Vés directament al contingut principal

Sol.licituds del teu contracte elèctric

Sistema arbitral de consum

Comença el contingut principal

En CHC Energia t’escoltem

Sistema Arbitral de Consum

CIDE HCENERGIA, SA s’ha adherit al Sistema Arbitral de Consum en tot el territori nacional per a la resolució de possibles conflictes del servei energètic amb els seus clients.

El Sistema Arbitral de Consum és un mecanisme extrajudicial que actua amb total imparcialitat, independència i confidencialitat d’una manera ràpida, simple, eficaç i sense cap cost per al client.

A quines localitats actua?

Actua en tot el territori nacional, i està limitat a les juntes arbitrals d’àmbit autonòmic i nacional.

Sobre quins assumptes actua el sistema arbitral amb CIDE HCENERGIA?

Es poden sotmetre a l’arbitratge els conflictes amb CIDE HCENERGIA d’assumptes relacionats amb la responsabilitat de l’empresa comercialitzadora com ara l’atenció personal, la contractació, la facturació i els cobraments d’energia elèctrica.

Per tant quedarien excloses d’arbitratge totes les qüestions en les quals la responsabilitat recau en la distribuïdora com per exemple: altes i baixes de punts de subministrament, revisió i inspecció periòdica de les instal·lacions, conducció de l’energia i qualitat i interrupció del subministrament, lectura i calibratge d’equips de mesura, així com qualsevol altra activitat desenvolupada per les empreses distribuïdores d’energia.

Queden excloses també totes les reclamacions l’import de les quals siga superior a 3.000 euros.

Quan es pot recórrer al sistema arbitral amb CIDE HCENERGIA?

er a poder recórrer al Sistema Arbitral de Consum, el titular del contracte d’energia elèctrica ha de fer prèviament una reclamació a CHC Energía, per mitjà de qualsevol dels canals que tenim a la disposició dels nostres clients:

Escrit a la nostra oficina central situada al c/ Capità Haya 1, 3r sud. 28020, Madrid.

Així com per mitjà dels de reclamació autonòmics disponibles en xarxa d’oficines comercials que CIDE HCENERGIA té a la disposició dels clients.

Si al cap de 30 dies naturals des de la data de la presentació de la reclamació persisteix la discrepància sobre els supòsits descrits més amunt (corresponents a la responsabilitat de la comercialitzadora), el client pot recórrer al Sistema Arbitral de Consum.

Com es pot iniciar el procediment del Sistema Arbitral de Consum?

El procediment del Sistema Arbitral de Consum s’inicia amb la presentació, per part del titular del contracte d’energia elèctrica, d’una sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral Nacional de Consum o les diferents juntes arbitrals autonòmiques directament.

Podeu obtenir el document de sol·licitud d’arbitratge en l’enllaç següent: http://arbitrajedeconsumo.mspsi.es/cyudescarga.html

Quins són els passos que segueix el Sistema Arbitral de Consum amb CIDE HCENERGIA?

 • Presentació per part del client de la sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral Nacional de Consum o les diferents juntes arbitrals autonòmiques.
 • La junta arbitral que reculla aquest document comprovarà que la sol·licitud compleix tots els requisits:
  • Que l’assumpte del conflicte corresponga a la responsabilitat de la comercialitzadora CIDE HCENERGIA.
  • Que el titular del contracte haja presentat una reclamació en algun dels canals habilitats per a fer-ho per part de CIDE HCENERGIA i hagen passat 30 dies naturals des de la data de presentació.
  • Que la reclamació siga per un import inferior a 3.000 euros.
 • La Junta Arbitral de Consum intentarà que les parts arriben a un acord amb caràcter previ al coneixement del conflicte per part dels àrbitres, sempre que cap de les parts s’haja oposat a aquesta mediació.
 • Si no s’arriba a un acord, finalitza el procés amb un “laude conciliatori”, que té la mateixa eficàcia que una sentència judicial.
 • Si no s’arriba a un acord en la mediació, la Junta Arbitral de Consum designa un àrbitre o un col·legi arbitral per a conéixer el conflicte (amb la recopilació de tota la documentació, al·legacions, proves, etc.)
 • Finalment emet una resolució anomenada “laude”, que resol el conflicte i igual que el “laude conciliatori” té els efectes d’una sentència judicial.
 • Per a informació addicional, podeu dirigir-vos a la pàgina web del Sistema Arbitral de Consum.

Fi del contingut principal