Salta la navegació. Vés directament al contingut principal

Sol.licituds del teu contracte elèctric

Comença el contingut principal

CIDE HCENERGIA, SA s’ha adherit al sistema arbitral de consum en tot el territori nacional per a la resolució de possibles conflictes del servei energètic amb els seus clients.

Abans de posar una reclamació, fes clic ací.

Tots els nostres clients tenen dret a comunicar-nos la seua disconformitat amb la prestació dels nostres serveis.

Abans de res ens preocupem pels nostres clients i la seua satisfacció.

Quins passos he de seguir?

On pose la meua reclamació?

Per a fer-nos arribar les teues reclamacions disposem dels canals següents.

Forma On
Presencial Oficines CHC
Correu postal Departament Reclamacions C/ Capitán Haya, 1, 3r Sud - 28220 - Madrid
Correu electrònic reclamaciones@chcenergia.es
Telèfon gratuït 900 813 745
Formulari en línia En l’apartat Reclamacions de la nostra web.

En quins terminis rebré resposta?

Les reclamacions es responen en un termini no superior a 15 dies hàbils des de la data de la recepció, tret de la indicació contrària en l’escrit. L’objectiu de la contestació és informar de les accions empreses per a solucionar la reclamació. Aquesta resposta no implica la solució immediata de la incidència, ja que moltes vegades poden exigir accions en les quals el temps necessari supere el que hi ha fixat per a la contestació. El tancament d’una reclamació es produeix transcorregut un mes des de l’última contestació de CHC Energía sense que s’haja rebut manifestació d’una discrepància amb la solució facilitada.

Posa la teua reclamació

Ajuda’ns a millorar. Pots posar-te en contacte amb nosaltres emplenant el formulari següent. Si ho prefereixes, també pots fer-ho a l’oficina CHC Energía de la teua localitat o en el telèfon 900 813 745

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Dades del contrate

Ajuda

Dades del contracte

Disconformidad sobre la atención del personal. Disconformidad sobre la calidad y continuidad del suministro. La Distribuidora de la zona a cuyas instalaciones estan conectadas las instalaciones del cliente es la responsable de este tipo de reclamaciones. Adicionalmente, el cliente puede reclamar a CHC Energía, quien en nombre del cliente enviará la reclamación a la Distribuidora para que ésta responda del incumplimiento de sus obligaciones en materia de calidad y continuidad de suministro. Disconformidad sobre el proceso de cambio de compañia comercializadora de electricidad. Disconformidad con datos que aparecen en el contrato (tarifa, potencia, etc); retraso en modificación contractual. Disconformidad por corte incorrecto o por retraso en la ejecución del reenganche. Disconformidad por facturación incorrecta, falta de facturación o por errores en cobros. Disconformidad con el funcionamiento del contador, con las lecturas o con los contadores asignados. Disconformidad sobre los precios facturados o la falta de claridad en la factura. Cualquier otra disconformidad no relacionada con las anteriores

examina

Condiciones de tratamiento de datos

1. Recogida y tratamiento de datos de carácter personal.

La recogida y tratamiento de datos de carácter personal recabados en el formulario, será tratados por CIDE HCENERGÍA, S.A., como responsable del tratamiento, para la atención y seguimiento de las solicitudes y consultas planteadas, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679) y su normativa de desarrollo.

En ningún caso podrán incluirse en los formularios contenidos en el sitio web datos de carácter personal correspondientes a terceras personas, salvo que el solicitante hubiese recabado con carácter previo su consentimiento en los términos exigidos por la normativa vigente, respondiendo con carácter exclusivo del incumplimiento de esta obligación y cualquier otra en materia de datos de carácter personal.

2. Derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y portabilidad.

El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos establecidos legalmente, así como retirar en cualquier momento los consentimientos otorgados, comunicándolo por escrito a CIDE HCENERGÍA, S.A., en la dirección: Seguridad de la Información, C/ Capitán Haya ,1, 3º Sur, 28020 Madrid o enviando un correo electrónico con sus datos personales a info@chcenergia.es. En ambos casos se deberá adjuntar una fotocopia del DNI del titular.

Igualmente, podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de CIDE HCENERGÍA, en la dirección C/ Capitán Haya ,1, 3º Sur, 28020 Madrid o en el correo electrónico dpd@chcenergia.es, en el caso de que entienda vulnerado alguno de sus derechos relacionados con la protección de datos, o en su caso, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Fi del contingut principal