Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Solicitudes do teu contrato

Reclamacións

Comeza o contido principal

CIDE HCENERGIA, S.A. adheriuse ao Sistema Arbitral de Consumo en todo o territorio Nacional para a resolución de posibles conflitos do servizo enerxético cos seus clientes.

Antes de pór unha reclamación faga clic aquí.

Todos os nosos clientes teñen dereito a comunicarnos a súa desconformidade coa prestación dos nosos servizos.

Ante todo preocupámonos polos nosos clientes e a súa satisfacción.

Que pasos debo seguir?

Onde poño a miña reclamación?

Para facernos chegar as túas reclamacións contamos coas seguintes canles:

Modo Onde
Presencial Oficinas CHC
Correo postal Departamento Reclamaciones C/ Capitán Haya, 1, 3º Sur - 28220 - Madrid
C. electrónico reclamaciones@chcenergia.es
Teléfono gratuíto 900 813 745
Formulario en liña No apartado Reclamacións da nosa web.

En que prazos recibirei resposta?

As reclamacións respóndense nun prazo non superior a 15 días hábiles desde a data da súa recepción, salvo indicación contraria no escrito. O obxectivo da contestación é informar das accións emprendidas para solucionar a reclamación. Esta resposta non implica a solución inmediata da incidencia, xa que en moitas ocasións poden requirir accións nas cales o tempo necesario supere o marcado para a contestación. Unha reclamación péchase transcorrido un mes desde a última contestación de CHC Energía sen que se recibise manifestación dunha discrepancia coa solución facilitada.

Pon a túa reclamación

Axúdanos a mellorar. Podes entrar en contacto connosco cubrindo o seguinte formulario. Se o prefires, tamén podes facelo na oficina CHC Energía da túa localidade ou no teléfono 900 813 745.

Los campos con asterisco (*) son obrigatorios.

Datos do contrato

Axuda

Datos do contacto

Desacordo sobre o equipo de coidados. Desacordo sobre a calidade e continuidade do subministro. A Distribuidor área cuxas instalacións están ligadas ás instalacións do cliente é responsable destas reivindicacións. Ademais, o cliente pode reclamar CHC Energía, en nome do cliente que enviou a queixa ao distribuidor para que responda a violación das súas obrigas relativas á calidade e continuidade do subministro. Desacordo sobre o proceso de cambio de empresa de comercio de electricidade. Insatisfacción con información no contrato (prezo, potencia, etc); atraso na alteración contratual. Desacordo por corte indebido ou atraso na execución de religamento. Desacordo por incorrecta de facturación, cobro ou ausencia de erros na facturación. Insatisfacción co funcionamento do contador, con lecturas ou contadores asignados. Desacordo sobre os prezos de transacción ou falta de claridade no proxecto de lei. Calquera outra diverxencia relacionada coa anterior.

examinar

Condiciones de tratamiento de datos

1. Recogida y tratamiento de datos de carácter personal.

La recogida y tratamiento de datos de carácter personal recabados en el formulario, será tratados por CIDE HCENERGÍA, S.A., como responsable del tratamiento, para la atención y seguimiento de las solicitudes y consultas planteadas, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679) y su normativa de desarrollo.

En ningún caso podrán incluirse en los formularios contenidos en el sitio web datos de carácter personal correspondientes a terceras personas, salvo que el solicitante hubiese recabado con carácter previo su consentimiento en los términos exigidos por la normativa vigente, respondiendo con carácter exclusivo del incumplimiento de esta obligación y cualquier otra en materia de datos de carácter personal.

2. Derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y portabilidad.

El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos establecidos legalmente, así como retirar en cualquier momento los consentimientos otorgados, comunicándolo por escrito a CIDE HCENERGÍA, S.A., en la dirección: Seguridad de la Información, C/ Capitán Haya ,1, 3º Sur, 28020 Madrid o enviando un correo electrónico con sus datos personales a info@chcenergia.es. En ambos casos se deberá adjuntar una fotocopia del DNI del titular.

Igualmente, podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de CIDE HCENERGÍA, en la dirección C/ Capitán Haya ,1, 3º Sur, 28020 Madrid o en el correo electrónico dpd@chcenergia.es, en el caso de que entienda vulnerado alguno de sus derechos relacionados con la protección de datos, o en su caso, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Fin do contido principal